Dilagha Jabarkhel

Dilagha Jabarkhel

bowler

Full name:Dilagha Jabarkhel

Teams

Another Players

Miralikheil, Zaid

Miralikheil, Zaid

Saffy, Bashir Ahmad

Saffy, Bashir Ahmad

Shahid, Zayed

Shahid, Zayed

Rahimzai, Noura Khan

Rahimzai, Noura Khan

Mohamad, Zain

Mohamad, Zain

Naseri, Samim

Naseri, Samim

Alikhel, Hasib Mir

Alikhel, Hasib Mir

Wahidi, Atiqullah

Wahidi, Atiqullah

Safi, Mohammad

Safi, Mohammad

Jusufzai, Shafiullah

Jusufzai, Shafiullah

Rahman, Abdul

Rahman, Abdul

Malyar, Khyber

Malyar, Khyber

Omari, Obaidullah

Omari, Obaidullah

Saied, Shaukat

Saied, Shaukat

Waziri, Adnan

Waziri, Adnan

Miralikhel, Abdul Rahman

Miralikhel, Abdul Rahman

Shahid, Rahat

Shahid, Rahat