Farhad Tanha Momand

Farhad Tanha Momand

bowler

Full name:Farhad Tanha Momand

Teams

Another Players

Tarakhil, Sahil

Tarakhil, Sahil

Jabarkheel, Nawroz

Jabarkheel, Nawroz

Rahimi, Firdaws

Rahimi, Firdaws

Zazay, Shahabuddin

Zazay, Shahabuddin

Niazi, Khalid

Niazi, Khalid

Sherzad, Aqibullah

Sherzad, Aqibullah

Das, Gokul

Das, Gokul

Barekzai, Abid

Barekzai, Abid

Ahmadi, Noorkhan

Ahmadi, Noorkhan

Hotak, Ziaulhaq

Hotak, Ziaulhaq

Zahir, Abdullah

Zahir, Abdullah

Panguluri, Somasankar

Panguluri, Somasankar

Barekzai, Mirwais

Barekzai, Mirwais

Henderson, Nicolas

Henderson, Nicolas