Karim Sadiq

Karim Sadiq

batsman

Full name:Karim Sadiq

Teams

Another Players

Utamanzai, Abdulhaq

Utamanzai, Abdulhaq

Zazai, Asif

Zazai, Asif

Safi, Ishak

Safi, Ishak

Rostami, Ali

Rostami, Ali

Rahimi, Akmal

Rahimi, Akmal

Khapalwak, Pasun

Khapalwak, Pasun

Zakhel, Abdulhaq

Zakhel, Abdulhaq

Shenwari, Mohib

Shenwari, Mohib

Ahmadzai, Aman

Ahmadzai, Aman

Ahmadzai, Noor

Ahmadzai, Noor

Adelyar, Zobiyr Ahmad

Adelyar, Zobiyr Ahmad

Utmanzai, Qadargul

Utmanzai, Qadargul

Mohamad, Sadiq

Mohamad, Sadiq