Abdul Hasan Khalid

Abdul Hasan Khalid

bowler

Full name:Abdul Hasan Khalid

Teams

Another Players

Gouda, Sharan

Gouda, Sharan

Sankaran, Smaran Ravichandran

Sankaran, Smaran Ravichandran

Shetty, Abhilash

Shetty, Abhilash

Aqib Jawad, Mohammed

Aqib Jawad, Mohammed

KV, Aneesh

KV, Aneesh

Khuba, Ashutosh

Khuba, Ashutosh

Noronha, Macneil

Noronha, Macneil

Luiz, Shimon

Luiz, Shimon

Avinash, D

Avinash, D

Prajwal, Aadarsh

Prajwal, Aadarsh

Raj, Hardik

Raj, Hardik

Sharath, Srinivas

Sharath, Srinivas

Muttur, Sourav

Muttur, Sourav

Shaun, Tristan Joseph

Shaun, Tristan Joseph

Parantap, Yashovardhan Mithilesh

Parantap, Yashovardhan Mithilesh